Bemutatkozás

profilePic

2014-ben végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a jogi szakvizsga letételét követően, 2018-tól egyéni ügyvédként tevékenykedem. 2020-ban kártérítési jogi szakjogász végzettséget szereztem.

Fő szakterületem a személyi sérüléssel járó balesetekből eredő kártérítési és sérelemdíj igények érvényesítése peren kívül és perben egyaránt, valamint a társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek teljes körű lebonyolítása. Ügyfeleim érdekeit magas szakmai színvonalon, a leghatékonyabb megoldásokat szem előtt tartva képviselem.

A legtöbb ügytípus esetében lehetőséget biztosítok a távazonosításon alapuló személyes megjelenés nélküli ügyintézésre is, legyen szó akár tanácsadásról, szerződéskötésről, vagy cégeket érintő ügyről. Ennek köszönhetően sem a földrajzi távolság, sem egyéb körülmény (pl. betegség, időhiány, korlátozó intézkedés) nem akadálya a jogügyletek gyors, kényelmes és egyszerű lebonyolításának.

Szakterületeim

 • Kártérítési jog

  Fő szakterületem a személyi sérüléssel járó balesetekből eredő kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése a személyre szabott kárigény összeállításától kezdve, a peren kívüli egyeztetésen át, a peres eljárásban történő képviseletig, mindezt releváns – az új polgári perrendtartás szabályaira is kiterjedő – tárgyalási tapasztalattal. A megbízás teljes körű jogi szolgáltatást foglal magában a baleseti károsultak részére ide értve a büntetőeljárásban való sértetti képviseletet is. A balesetből eredő kártérítési ügyek mellett bármilyen károkozó magatartásból eredő kárigények, így például orvosi műhiba, szerződésszegéssel okozott károk, vagy repülőgépkésés, illetve járattörlés okozta kártalanítási igények érvényesítését is vállalom.

 • Társasházi ügyek

  A társasházakat érintő jogi ügyek teljes körű intézését vállalom, így a társasházi alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat, házirend elkészítését, és ezek módosítását, társasház megszüntetését, társasházi közös tulajdon elidegenítésének lebonyolítását, GDPR szabályoknak való megfelelést, tanácsadást és ügyintézést közös képviselők, valamint tulajdonostársak részére.

 • Ingatlanjog

  Az ingatlanokat érintően teljes körű jogi képviseletet biztosítok adásvételi, ajándékozási, tartási, csere- és egyéb szerződések elkészítése során, beleértve a földhivatal előtti ügyintézést, valamint az ügylet adó- és illetékvonzatával kapcsolatos tájékoztatást, és tanácsadást. Továbbá vállalom építkezéssel, ingatlan bővítésével, felújításával kapcsolatos vállalkozási szerződések elkészítését, illetve lakás és egyéb helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket is.

  Valamennyi ingatlanszerződés kapcsán lehetőség van a távazonosításon alapuló személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

  Emellett vállalom ingatlanberuházások – elsősorban lakóházak, társasházak építése, telekalakítások – jogi hátterének biztosítását, az ehhez kapcsolódó adásvételi, vállalkozási szerződések, telekalakítási megállapodások elkészítését, a projekt során folyamatos jogi tanácsadást, és teljes körű ügyintézést.

 • Társasági és cégjog

  Teljes körű jogi képviselet biztosítok gazdasági társaságok alapítása, változásainak bejegyzése, valamint végelszámolása során az illetékes cégbíróság előtt, továbbá eseti vagy állandó megbízás keretében vállalom cégek képviseletét, és a részükre történő tanácsadást a működésük során felmerülő jogi problémákkal kapcsolatosan.

  A cégeket érintő valamennyi ügylet (cégalapítás, cégmódosítás, szerződéskötés, stb.) esetében lehetőség van a távazonosításon alapuló személyes megjelenés nélküli ügyintézésre.

 • Személyiségi jogsértések

  A testi épség, egészség sérelmével járó személyiségi jogsértések mellett vállalom egyéb személyiségi jogok (pl. képmáshoz fűződő jog, jóhírnévhez való jog, kegyeleti jog) megsértése miatti peren kívüli és peres eljárásban történő képviseletet is a sérelemdíj iránti igények érvényesítése érdekében.

 • Peres eljárások

  Releváns – az új polgári perrendtartás szabályaira is kiterjedő – tárgyalási tapasztalat birtokában vállalom ügyfeleim peres eljárásban történő képviseletét a keresetlevél megírásától kezdve egészen a Kúria előtti felülvizsgálati eljárásig.

 • Adatvédelem

  Gazdasági társaságok részére vállalom az adatkezelési tevékenységei megfelelőségének vizsgálatát, valamint teljes körű adatkezelési dokumentáció elkészítését.

Kapcsolat

dr. Kovács Edit LL.M.
ügyvéd, kártérítési szakjogász
H-1111 Budapest, Budafoki út 17/C 2. em. 9.

Üzenjen nekem!

Név

userpicture
Hogy szólíthatom?

Telefonszám

phonepicture
Kérem adja meg a telefonszámát!

E-mail cím

mailpicture
Érvényes e-mail címet kell megadni a másolatkéréshez!
Ha megadja az e-mail címét, kérhet másolatot az üzenetből.

Üzenet

file_picture
Kérem válasszon ügytípust!
Kérem írjon részleteket!

Adatvédelem

Csak akkor küldhet üzenetet, ha elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

Másolat kérés

Baleseti kártérítés

Nap, mint nap nagyon sokan szenvednek önhibájukon kívül személyi sérüléssel járó balesetet közlekedésük során gépjárműben, illetve gyalogosként, kerékpárosként vagy akár tömegközlekedési eszközön utasként, de gyakoriak a munkahelyi balesetek, és a nem megfelelő burkolat okozta elesés, elcsúszás miatti balesetek is. Az ilyen balesetek következményei fizikai, lelki és természetesen anyagi megterhelést jelentenek a károsultak számára, akik ezen hátrányok kompenzálásra jogosultak a károkozó, vagy a helyette helytálló harmadik személy – általában a felelősségbiztosító – részéről.

Fő szakterületem az ilyen személyi sérüléssel járó balesetekből eredő kártérítési és sérelemdíj iránti igények érvényesítése, munkám elsődleges célja pedig az, hogy az általam képviselt károsultak a lehető legteljesebb kompenzációt kapják az elszenvedett sérülések és nehézségek ellenében. Munkám során személyre szabott, és a kárrendezéshez szükséges teljes körű szolgáltatást nyújtok az ügyfelek részére, hogy a károsultnak és családjának a lehető legkevesebb energiájába kerüljön az ügyintézés.

Egyetemi éveim során, majd ügyvédjelöltként is olyan ügyvédi irodában dolgoztam, ahol az ügyek legnagyobb részét a személyi sérülésből eredő kártérítési ügyek adták, így immár több mint 10 éves tapasztalatot szereztem a károsultak eredményes képviseletében. Ez idő alatt sajnálatos módon egyértelművé vált számomra, hogy az ügyfelek jogos igényeinek hatékony és teljes körű érvényesítéséhez indokolt az ügyvédi közreműködés igénybe vétele mind a munkáltatókkal, mind a biztosítótársaságokkal szemben. A részletes kárigény összeállítása, a kártérítés és a sérelemdíj összegének meghatározása összetett feladatot jelent, ami tapasztalatot igényel: a felelősségbiztosítók kárrendezési, valamint a bíróságok ítélkezési gyakorlatának ismeretét követeli meg, továbbá bizonyos fokú jártasságot egyes szakértői (orvosi, műszaki, stb.) kérdésekben, emellett gyakran szükséges a kapcsolódó jogi szakterületek (pl. társadalombiztosítási jog, munkajog) ismerete is.

Az ügyvédi megbízás kiterjed a részletes kárigény összeállítására, a kárrendezési eljárásban történő képviseletre és kapcsolattartásra, a károkozóval, illetve a biztosítótársasággal szembeni egyezségi megállapodások lefolytatására, közreműködésre az egyezség megkötésében, ennek hiányában pedig a polgári perben történő képviseletre, továbbá magában foglalja a folyamatban lévő büntetőeljárásban való sértetti képviseletet is. Figyelemmel arra, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek a károsultakat anyagilag jelentősen megterhelik, az ügyvédi megbízási díj mindig egyedi megállapodás alapján az ügyfél helyzetére tekintettel általában sikerdíjas konstrukcióban kerül megállapításra, amit minden esetben ingyenes konzultációs lehetőség előz meg.

A teljesség igénye nélkül az alábbi személyi sérüléssel járó balesetek kapcsán látom el ügyfeleim képviseletét.

 • Közlekedési balesetek

  Legyen szó akár a gépjármű vezetőjeként, utasaként, akár gyalogosként, vagy kerékpárosként elszenvedett közlekedési balesetről, lehetőség van arra, hogy a balesetet okozó gépjármű kötelező felelősségbiztosítójával szemben érvényesítsük a vagyoni kártérítés és sérelemdíj iránti igényünket. Így biztosított az olyan nagy összegű károk és sérelemdíj megtérülése is, amit a károkozó magánszemélyként nehezen vagy egyáltalán nem tudna teljesíteni. Amennyiben a közlekedési balesetet okozó gépjármű vezetője nem rendelkezik kötelező felelősségbiztosítással, vagy a balesetet ismeretlen gépjármű okozta, úgy a Magyar Biztosítók Szövetségével szemben lehet kártérítési és sérelemdíj iránti igényt előterjeszteni.
  Amennyiben külföldön történt a közlekedési baleset, akkor van lehetőség a kárrendezési eljárást Magyarországon lefolytatni, ha a károsult belföldi lakóhellyel rendelkezik. Ebben az esetben vállalom akár a külföldi biztosítótársasággal, akár annak magyarországi kárrendezési megbízottjával való kapcsolattartást, továbbá ilyenkor is lehetséges a polgári peres eljárás magyar bíróság előtt történő megindítása.

 • Munkahelyi balesetek

  A Munka Törvénykönyve értelmében a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt. A munkáltató kártérítési felelőssége szigorú, kizárólag akkor mentesülhet ez alól, vagyis akkor nem kell a munkavállalónak kártérítést fizetnie, ha a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, vagy kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy elhárítsa.
  Munkahelyi baleset esetén a sérült munkavállaló kárát és sérelemdíj iránti igényét a munkáltatóval szemben lehet érvényesíteni, azonban sor kerülhet biztosítótársaság bevonására is, ha a munkáltató rendelkezik érvényes biztosítással. Ilyenkor a legtöbb esetben a biztosító jóváhagyása is szükséges a kártérítés, sérelemdíj kifizetéséhez, vagy az egyezségi megállapodás megkötéséhez, ezért munkahelyi balesetek esetében is hasznos a biztosítótársaságokkal kapcsolatos tapasztalat.

 • Halálos kimenetelű balesetek

  Halált okozó, vagy az elszenvedett sérülésekkel összefüggésben halálos eredménnyel járó balesetek esetén a hozzátartozók képviseletét látom a károkozóval, az elhunyt munkáltatójával, vagy a biztosítótársaságokkal szemben. Ilyen esetben az elhunyt személy családtagjai a hozzátartozó elvesztése okán sérelemdíjat, tartást pótló járadékot, valamint a halálesettel kapcsolatban felmerült költségek megtérítését követelheti. Az anyagi kompenzáció ugyan nem pótolja a szeretett családtag személyét, azonban megkönnyítheti a hozzátartozók nehéz helyzetét a tragédiában.

 • Elesésből, elcsúszásból, valamint úthibából eredő balesetek

  Az úttest-, vagy járdaburkolat hibájából, szennyeződéséből, vagy a jegesedésből eredő balesetek esetén is lehetőség van a felmerült károk és sérelemdíj megtérítésére. Ilyenkor az adott út-, vagy járdaszakasz fenntartására kötelezett személy köteles a károsultak igényeinek megtérítésére, ennek a személynek a meghatározása azonban mindig a baleset pontos helyszínétől függ. Ezért ilyen balesetek esetében nagyon fontos a baleset helyszínének és körülményeinek igazolása, annak rögzítése, erre vonatkozó tanúvallomások beszerzése, és már a felelős személy megjelölésénél is körültekintően kell eljárni.
  A közutak hibáiból eredő, jellemzően kátyúk okozta károk, balesetek esetében is az adott útszakasz fenntartójával szemben terjeszthető elő kártérítési igény.

Hírek, bejegyzések

Jelenleg nincs aktív hír vagy cikk.


Ezt a honlapot dr. Kovács Edit, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Az adatvédelmi és cookie/süti tájékoztatót az Adatvédelmi tájékoztatóban találja.